Toho

  1. Maegiri (Eishin Ryu)
  2. Zengogiri (Mugai Ryu)
  3. Kiriage (Shindo Munen Ryu)
  4. Shihogiri (Suio Ryu)
  5. Kissakigaeshi (Hoki Ryu)